یادداشت

معرفی مؤسسه دانش بنیان BICPEN (قسمت اول)

دکتـر علـی لطیفـی:

درباره پژوهشگاه:

فلسفـه وجودی پژوهشگاه عبـارت است از ایجاد بستر و محیطی جذاب و امـن به عنوان حلقـه میانی مردم محور بخش ملـی و بین المللـی با حاکمیت به منظور تولید و خلق علم و فناوری، جذب، آموزش و توانمندسازی مستعدین، استعدادهای برتر و نخبـگان کشور، هـدایت، راهبری و اتصال و بکارگیری ظرفیت های علمی، فناوری و دانش بنیان، سرمایه های انسانی توانمند، سرمایه گذاران و تجار داخلـی و بین المللی جهت کسب، تسلط، اشراف و خلق علوم و فناوری های بدیع و نوظهور و نیز تجـاری سازی، تولیـد ثروت، ایجاد آمادگی، برتری سازی، اقتدار آفرینی است.

علوم و فنـاوری‌های محـوری مورد علاقه پژوهشگاه عبارتند از: بیوتکنولوژی(B)، فناوری اطلاعات(I)، علوم شناخت(C)، فیزیک کـوانتوم و پـلاسمـا(P)، الکتـرومغناطیس(E) و نـانوتکنولوژی(N) کـه به اختصـار BICPEN نامگذاری شده است.

درباره مرکز نوآوری:

استفاده از فناوری‌های جدید دارای پتانسیل رقابتی زیادی هستند از این رو همواره خطرهای زیادی در این زمینه وجود دارد. مرکز نوآوری و توسعه فناوری های همگرا بیکپن به منظور تعیین میزان موفقیت یک فناوری، بلـوغ آن فنـاوری را مورد بررسی قـرار می دهد. ارزیابی بلوغ، فناوری و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به آن نشان می‌دهد که آیا توسعه یک فناوری می‌تواند وظیفه مورد انتظار را برآورده سازد یا خیر؟

عملکرد فناوری بر اساس پارامترهای عملکردی خاص آن فناوری و در طی دوره بلوغ آن تعییـن می‌شونـد. ارزیـابی آمادگـی فناوری را فرایندی نظام مند در نظر می گیرند و به ارزیابی و اندازه گیری بلـوغ فنـاوری‌هـای معینـی کـه در سامانه ها یا محصولات مورد استفاده قـرار می‌گیـرد کمک می‌کند. یکی از این روش‌ها مـدل سطـح آمـادگی فناوری (TRL) است که در مرکز نوآوری بیکپن انجام می گیرد.

درباره خانه تجارت:

مـؤسسـه تـوسعـه و کارآفـرینـی فنـاوری‌هـای بدیـع و همگـرا بـه شناسه ملـی 14012829428 تحت نـام خـانه تجارت بیکپن بـه منظور توسعه و تجاری سـازی محصولات و خدمات دانش بنیـان بدیـع و نـوظهور در حوزه صادرات و واردات و همچنین اکتسـاب و انتقـال فنـاوری، ارائه خدمات تجاری ­سازی محصولات و خـدمات فنـاورانـه و دانـش بنیـان فنـاور پـایـه بویـژه فنـاوری‌هـای پیشرفتـه، بدیـع و نوظهـور در زنجیـره ایـده ­تـا تولید ثـروت، در سطـوح مختلـف ملـی و بیـن المللی ذیـل پژوهشگاه علوم و فناوری‌های بدیع، نوظهـور و همگـرا راه اندازی و مورد بهره برداری قـرار می گیرد.

مزایای ارتباط با ما:

* ایجـاد بستر لازم بـرای اثبـات علمی و عملکردی فناوری‌های بدیع و نوظهور مستعـد استعدادهای برتر و نخبگان.

* محیطی امن برای ایده پردازی، ایده پروری و تجاری سازی تولید ثروت از زنجیره ارزش فناوری‌های بدیع و نوظهور در مزرعه تجاری بیکپن.

* حلقه میانی اتصال ظرفیت‌های حاکمیتی بـه محققین، فناوران، مخترعین، استعدادهای برتر و نخبه، تجار و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی.

* برگزاری و مشارکت در همایش‌ها، جشنواره‌ها و نمایـشگاه‌‌های عمومی و تخصصی داخلی و خارجی با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به موضوع فعالیت پژوهشگاه.

* ایجـاد هماهنگی، همکـاری و هم‌افزایی بین فعالان اقتصادی، بازرگانان و صاحبان صنـایع با نخبگان و صاحبان ایده جهت رشد و بهبود روابط تجاری و رفع نیازهای فناورانه بدیع و نـوظهـور و همچنین اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی برای توسعـه علمی و اقتصادی کشور.

* محـرمانگی و حفـظ مالکیت فکری و معنـوی بـا تشکیـل و راه انـدازی مرکز داوری حقـوقی و قضـایی بیکپن.

* ایجـاد کریدور اختصاصـی برای فعالیت‌های علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان.

* راه اندازی مؤسسه/انجمن بیکپن به عنوان حلقه میانی پژوهشگاه با نهادهای تجاری وابسته و تابعه جهت ارائه خدمات علمی، فناوری و اقتصادی.

* بـرقـراری امنیت جغرافیـای فعالیت‌ها با نهادهای مالی مستقل.

* تعـامل و همکـاری مشترک بـا مجموعه‌هـای داخلی و بین المللی بـا هدف ایجاد روابط دوستانه تجاری.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا