یادداشت

الـزام صنـایـع بـه تأمیـن 1 تا 5 درصد از برق مصرفی از انـرژی‌های تجدیدپذیر

حمیدرضا صالحی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن ساتکا: رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: وزارت نیرو از صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی تا 3 مگاوات کنند، طبق قرارداد خرید تضمینی 20 ساله، برق را با نرخهای خرید تضمینی خریداری می‌کند. نرخ‌های پایه خرید تضمینی برای نیروگاه‌های با ظرفیت تا 20 کیلووات برابر 1750 تومان و برای نیروگاه های 20 تا 200 کیلووات برابر 1650 تومان است تا 3 مگاوات نیز امکان احداث نیروگاه و خرید تضمینی وجود دارد.

در سالهای اخیر شاهد قطعی برق در انتهای بهار و تابستان بوده ایم، به صورتی که صنایع بزرگ با محدودیت در مصرف برق و بالتبع آن کاهـش تولیـد مواجـه بـوده انـد و همچنیـن برق واحدهای صنعتی که در شهرک های صنعتی واقع هستند، یک روز در هفته قطع شده است. متاسفانه در زمستان نیز بدلیل کسری تراز گاز در کشور، شاهد قطعی مکرر برق در صنایع بوده ایم. این قطعی های برق برای کشوری که دارای پتانسیل بسیار بالای احداث ده ها هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از جمله نیروگاه های بادی و خورشیدی است، شایسته نیست.

وی افزود: ما باید بتوانیم پتانسیل بالقوه تولید برق از منابع تجدیدپذیر را بالفعل کنیم. این بازاری چند ده میلیارد دلاری برای کسب و کارهای انرژی های تجدیدپذیر است که ضمن تامین برق کشور می تواند صدها هزار شغل فقط در بخش انرژی های تجدیدپذیر در سراسر استانها و شهرستان های کشور ایجاد کند ولی تاکنون بدان بی توجهی شده است.

الزام صنایع به تامین 1 تا 5 درصد از برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: اگر صنایع کشور را به دو بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط تقسیم کنیم، ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان با صنایع بزرگ سر و کار دارد.

مطابق با این ماده، صنایعی که دیماند آنها بیشتر از 1 مگاوات است، موظف هستند که در سال اول معادل 1% و تا سال پنجم معادل 5% از مصرف برق خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تامین نمایند. در غیر اینصورت 1 الی 5% از برق مصرفی این صنایع با نرخ تجدیدپذیر محاسبه و در قبوض آنها اعمال می شود. این قانون از ابتدای سال 1402 اجرایی می شود. وی تاکید کرد: پیشنهاد ما به صنایع این است که صنایع مشمول این قانون، از همان ابتدا اقدام به احداث حداقل 5% نیروگاه تجدیدپذیر نمایند و لازم نباشد سال به سال این ظرفیت را افزایش دهند.

همچنین اگر برایشان امکان پذیر است، ظرفیت بیشتری نیروگاه تجدیدپذیر تا 50 درصد از دیماند مصرفی خود نصب کنند که بتوانند درصد بیشتری از برق خود را با شبکه تهاتر کنند و دچار قطعی برق نشوند. 400 میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع جهت احداث نیروگاه تجدیدپذیر صالحی بیان داشت: مطابق با ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان یک چهارم منابع حاصله که در سال 1402 برابر حدود 400 میلیارد تومان است، برای تسهیلات به واحدهای صنعتی جهت احداث نیروگاه تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است. به عبارتی قانونگذار از یک طرف واحدهای صنعتی را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر نموده و از طرف دیگر تسهیلات لازم را برای احداث نیروگاه فراهم کرده است.

همچنین مطابق با این قانون نیمی از منابع حاصله برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از صنایع بکار می رود. این منابع در سال 1402 برابر حدود 800 میلیارد تومان است. 400 میلیارد تومان صرف حمایت از آزمایشگاهها و شتابدهنده حوزه انرژیه‌ای تجدیدپذیر وی اظهار داشت: یک چهارم دیگر از منابع حاصله از ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان صرف حمایت از آزمایشگاه های مرجع، شتابدهنده ها و شرکتهای دانش بنیان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر می شود که مقوله بسیار مهمی است.

ما هنوز یک آزمایشگاه مرجع و مجهز برای تست پنل های خورشیدی در کشور نداریم و سازندگان داخلی نیازمند ارسال محصولات  خود به آزمایشگاه های خارجی هستند که مستلزم هزینه زیاد و مقابله با شرایط تحریم کشـور هستنـد. همچنیـن استارتـاپ هـا و شتابدهنده ها می توانند نقش مهمی در توسعه صنایع انرژی های تجدیدپذیر در کشور بازی کنند و نیازمند توجه ویژه هستند.

پتانسیل 10 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی روی سقف صنایع در شهرکهای صنعتی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه داد: در بخش صنایع کوچک و متوسط، تعداد 50 هزار واحد صنعتی فقط داخل شهرکها و نواحی صنعتی ایران وجود دارد. اگر هر کدام از واحدهای صنعتی بطور متوسط حدود 200 کیلووات نیروگاه خورشیدی نصب کنند، 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی به مدار می آید که در ظهر تابستان به داد صنایع و وزارت نیرو خواهد رسید.

خرید تضمینی برق خورشیدی از صنایع وی ادامه داد: وزارت نیرو از صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی تا 3 مگاوات کنند، طبق قرارداد خرید تضمینی 20 ساله، برق را با نرخهای خرید تضمینی خریداری می کند. نرخهای پایه خرید تضمینی برای نیروگاه های با ظرفیت تا 20 کیلووات برابر 1750 تومان و برای نیروگاه های 20 تا 200 کیلووات برابر 1650 تومان است. تا 3 مگاوات نیز امکان احداث نیروگاه و خرید تضمینی وجود دارد. به گفته صالحی؛ نرخ های پایه خرید تضمینی مشمول ضریب تعدیل می شوند که بر اساس تورم و افزایش نرخ ارز افزایش می یابند، به صورتی که نرخ های پایه سال های قبل هم اکنـون مشمـول ضرایب تعـدیـل تا 5 بـرابـر شده اند و درآمد این نیروگاه ها 5 برابر شده است.

تهاتر برق تجدیدپذیر صنایع بزرگ با شبکه وی تاکید کرد: احداث نیروگاه توسط صنایع نیازمند مشوق است. یکی از این مشوق ها تضمین عدم قطع برق صنایع در صورت احداث نیروگاه تجدیدپذیر است. طبق مصوبه وزارت نیرو که در تیرماه سال جاری ابلاغ شد، صنایع می توانند برق تجدیدپذیر تولید کرده، به شبکه تزریق و همان میزان برق را از شبکه دریـافـت کننـد. بـدیـن منـظـور قـرارداد سه جانبه ای طراحی شده است که بین واحد صنعتی، ساتبا و توانیر منعقد شود.

درخواست بخش خصوصی این است که توانیر هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این قرارداد اقدام کند چرا که موضوع عدم قطع برق به توانیر مرتبط می شود. موضوع تهاتر برق با شبکه برای صنایع بزرگ مناسب است، ولی برای صنایع کوچک قابل اجرا نیست.

پیشنهاد عدم قطع برق صنایع در شهرک صنعتی شمس آباد و عباس آباد در صورت احداث نیروگاه خورشیدی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی ‌های تجدیدپذیر بیان داشت: برای صنایع کوچک که داخل شهرک ها و نواحی صنعتی قرار دارند، وضع متفاوت است. تعداد زیادی از این صنایع روی یـک خـط بـرق 20 کیلـوولت قـرار دارنـد و شرکت های توزیع برق در زمان مدیریت بار، برق کل این خط را قطع می کنند، در نتیجه برق همه واحدهای صنعتی که روی این خط هستند، با هم قطع می ش وند. به قول معروف تر و خشک با هم می سوزند. وی یادآور شـد: سـاتکـا در حـال رایزنـی با شرکت های توزیع برق است که در زمان کسری برق و مدیریت بـرق توسط شرکت هـای توزیع، صنـایعی کـه نیـروگـاه خـورشیـدی نصـب کرده اند، از شمـول مدیریت برق مستثنی شوند و برق شان قطع نشود. این موضوع از دو طریق امکان پذیر است.

اول این که تعداد مشخصی واحد صنعتی که روی یک خط 20 کیلوولت داخل شهرک مستقر هستند، نیروگاه خورشیدی احداث کنند، به صورتی که مجموع توان تولیدی آنها به ظرفیت مشخصی از بار خط فوق برسد و در نتیجه کل خط از شمول قطع بار مستثنی شود. راه دوم اینکه واحدهای صنعتی مجهز به کنتورهای هوشمند و کنتور برای قطع و وصل از راه دور شوند و شرکت توزیع بتواند تک تک واحدها را از راه دور قطع و وصل نماید، در این صورت در زمـان مدیریت بـار توسـط شرکت های توزیع برق، می توان واحدهای صنعتی که اقدام به نصب نیروگاه خورشیدی کرده اند را بصورت انفرادی از قطعی بار مستثنی کرد.

مواردی که اینجا گفته شد برای این منظور دو شهرک صنعتی شمس آباد و عباس آباد در نظر گرفته شده است و در حال مطالعه است. ایجاد سکوی همرسانی برای صنایع متقاضی احداث نیروگاه تجدیدپذیر صالحی گفت: ساتکا جهت پاسخگویی به صنایع متقاضی احداث نیروگاه تجدیدپذیر و همرسانی آنها با شرکتهای فعال در حوزه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر ، پلتفرم یا سکویی را طراحی کرده است که بر اساس آن، صنایع اقدام به درج مشخصات برق مصرفی خود می کنند تا شرکت هـای فعال در حوزه انـرژی های تجدیدپذیر از این طریق به آنها مشاوره لازم در خصوص احداث نیروگاه تجدیدپذیر را ارائه کنند. با توجه به دارا بودن حدود 200 شرکت فعال در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در این انجمن، این شرکتها قادر هستند طراحی، امکان سنجی، تامین تجهیزات و احداث نیروگاه را برای صنایع انجام دهند.

وی گفت: با توجه به اینکه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان از ابتدای سال 1402 اجرایی می شود، انجمن ساتکا همایشی را در تاریخ 9 و 10 اسفندماه برای صنایع بزرگ برگزار می‌کند که ابعاد قانونی، فنی و اقتصادی مربوط به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع بصورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا