یادداشت

یادداشت سردبیر

رضا خسروی، سردبیر:

کارآفرینی نقشی مهمی در فرهنگ سـازمانی و بهـره وری نیـروی انـسانی ایفـا می کند. کارآفرینی، کـانون و مرکـز ثقـل کار و تلاش و پیشرفت در عصر مدرنیته تلقی میشود.

بدون توجه کـافی بـه مقولـه “توسـعه فرهنـگ کارآفرینی”، نمی توانیم به شاخص های رشد و توسعه دست یـابیم کـه از طریـق تغییـر در رونـد تولیـد، بهره وری و پیشرفت فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می شود.

در گذار از مرحله سنتی به صـنعتی، باید به توانمندی ها و قابلیت های فردی کارآفرینان در بهره گیری از منابع طبیعی و بکارگیری تکنولـوژی مدرن توجه ویژه ای داشته باشیم، زیرا آنها با بکارگیری روشهای جدید در بازار، خـود را بـرای اسـتفاده بهینه از ابزار و دستیابی به کیفیت مطلوب کالا و خدمات آماده می کنند.

کارآفرینی، فرایندی اکتسابی است و خانواده در شکـل گیـری آن نقـش مهمـی را ایفـا می کنـد. زیـرا خانـواده می تـواند عنصر پویـایی و تحرک را به ژرفـای وجود افراد تحت نفـوذ و وابسته بـه خـود تزریـق کند،به طوری که “فرد” و “جامعه” در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازنـد و قالـب هـای اجتمـاعی نوآورانه شکل گیرد.

در عین حال، شرایط محیطی و نوع جامعه ای که فرد در آن رشد و نمو مـی کنـد نیز در شکل گیری و ایجاد عادات و رفتارهای مختلف در فـرد، بـه میـزان زیـادی تأثیرگـذار هـستند. در مجموع، شناسایی ویژگی های منحصر به فرد کارآفرینـان و عوامـل مـؤثر بـر رشـد فرهنـگ کارآفرینی در جامعه و نیز سازمان شغلی یک فرد می تواند در دنیای معاصر به عنـوان عنـصر رشـد و توسعه، در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محسوب شود .

به گونه ای کـه عنـصر کارآفرینی به عنوان موتور حرکت تولید و توسعه اقتصادی و تقویت کننـده روحیـه سـرمایه گـذاری در نیروی انسانی تلقی گردد. با توجه به نقش کارآفرینی در توسعه همـه جانبـه در کـشورهای صـنعتی و پیشرفته، کشورهای درحال توسعه نیز به دنبال ایجاد مجموعه گسترده ای از سـازمان های کـارآفرین هستند.

از این رو، باید نقش و اهمیت فرهنگ کـارآفرینی و عوامـل رشـد و توسـعه یـا موانـع آن در سازمان ها مشخص و معرفی شوند .

عوامل و مؤلفه های مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی:

* تحریک و پرورش انگیزه ها

* آموزش مهارت ها

* فرهنگ درک تغییر و کشف فرصت ها

* فرهنگ مشارکت و کار گروهی

* فرهنگ خلاقیت و اندیشه های نو

* فرهنگ استقلال طلبی و قبول مسئولیت

* فرهنگ مخاطره پذیری یا ریسک پذیری

* تغییر و تحول ارزش های سازمانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا