یادداشت

پژوهشگاه علوم و فناوری‌های بــدیــع، نـوظهـور و همگـرا BICPEN

دکتر علی لطیفی:

فلسفه وجودی پژوهشگاه عبارت است ایجاد بستر و محیطی جذاب و امن به عنوان حلقه میانی مردم محور بخش ملی و بین المللی با حاکمیت به منظور جذب و آموزش و توانمند سازی مستعدین، استعدادهای برتر و نخبگان کشور، هدایت، راهبری و اتصال و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنـاوری و دانش بنیان، سرمـایه‌های انسانی توانمنـد، سرمـایه گذاران و تجار داخلـی و بین المللی جهت کسب، تسلط، اشـراف و خلق علـوم و فناوری های بدیع و نوظهور و نیز کمک به مرجعیت علمی و فناوری، حل مسئله، تجاری سازی، تولید ثروت، ایجاد آمادگی، برتری سازی، اقتدار آفرینی است که با ایجاد، تقویت و توسعه زیرساخت ها، تسهیل گری و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و تجاری سازی، حمایت و پشتیبانی و تجاری سازی از ایده های خالقانه و محصولات فناور محور، تحول علمی، مرزشکنی و مرجعیت علمی و فناوری در کشور قابل انجام است.

علـوم و فنـاوری‌های محـوری مـورد علاقه پـژوهشگاه عبـارتنـد از: بیوتکنولوژی(B)، فناوری اطلاعات(I)، علوم شناخت(c ) ، فیزیک کوانتوم و پلاسما(P)، الکترومغناطیس (E) و نانوتکنولوژی(N) که به اختصار BICPEN نامگـذاری شده است. همچنیـن این محورها بسته به نیاز و مقتضیات زمان و شرایط خاص قابل گسترش می باشد.

رسالت، حیطه فعالیت و ماموریت:

فلسفه وجودی پژوهشگاه عبارت است ایجاد بستر و محیطی جذاب و امن به عنوان حلقه میانی مردم محور بخش ملی و بین المللی با حاکمیت به منظور جذب و آموزش و توانمند سازی مستعدین، استعداد های برتر و نخبگان کشور، هدایت، راهبری و اتصال و بکارگیری ظرفیت‌های علمی و فناوری و دانش بنیان، سرمایه‌های انسانی توانمند و سرمایه گذاران و تجار داخلی و بین المللی جهت کسب، تسلط، اشـراف و خلـق علوم و فناوری‌های بدیـع و نوظهـور و نیـز کمـک بـه مرجعیـت علمـی و فنـاوری، حل مسئـله، تجـاری سازی، تولید ثروت، ایـجاد آمادگی، برتـری سازی، اقتـدار آفرینـی است که با ایجاد، تقـویت و توسعـه زیرساخت‌ها، تسهیل‌گـری و ارائـه خدمـات آموزشـی، پژوهشی، فناوری و تجـاری سازی، حمایت و پشتیبانی و تجاری سازی از ایده های خالقانه و محصولات فناور محور، تحول علمی، مرزشکنی و مرجعیت علمی و فناوری در کشور قابل انجام است.

حیطه فعالیت:

حیطه فعالیت پژوهشگاه حوزه‌های دانشی و فناوری‌هایی با ویژگـی بدیع، نوظهور، همگرا، شالوده شکـن و با اثر بخشی خلق، تحـول و اقتدار علمی و فناوری در حوزه دفاع و کشور است. در این راستا مهمترین علوم و فناوری‌های مورد نظر عبـارتند از: بیوتکنولوژی، الکترونیک و الکترومغناطیس، پلاسما و لیزر، زیست فناوری کـوانـتـومی، اپتـوژنتیـک، الکتـروژنتیـک، فـرکانس‌هـای ذاتـی و کـدهـای اختصـاصی موجـودات، مدیـریت و مهنـدسی سلـول و ژن، نانـوتکنولوژی، فنـاوری اطلاعات و هوش مصنـوعـی، علـوم و فنـاوری‌های شناختـی، علـوم غریبـه و ناشناختـه و هستـی آهنـگ می‌باشد.

مأموریت پژوهشگاه:

بر اسـاس رسـالت و چشـم انداز پژوهشگاه، مأموریت پژوهشـگاه در زنجیـره ارزش علم و فناوری به شرح زیر می‌باشد:

1. ایجاد مرکـزی علمی، توانمند، خلاق، دانا و توانا در تراز انقلاب اسلامی

2. کسب، تسلط و اشراف بر دانش و فناوری‌های بدیع و نوظهور با رویکرد علم نافع.

3. ایجـاد شبکه‌هـای ایـده پرداری و نـوآوری در قـالب انـدیشکـده‌هـا و کـارگـروه هـای اندیشه ورز.

4. شناسایی، ساماندهی، شبکه سازی، توانمند سازی سرمایه های انسانی در حوزه های بدیع، نوظهور، همگرا و شالوده شکن.

5. تقویت و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در قـالب شتـابدهنـده‌هـا، استـارت آپ‌ها، مراکز دانـش بنیـان و نئـوبانک‌ها (بانکداری نوین) و …

6. تجاری سازی و تولید ثروت از طریق انتقال دانش و ارتقاء سطح آمادگی فناوری(TRL) در سطوح مختلف بین المللی.

7. هـم افـزایـی، همگـرایـی ظـرفیـت هـا و توانمنـدی‌های ملـی، منطقـه ای و بیـن المللی جهت تمرکز بر اکتشاف و حل مسائل کلان انقـلاب اسلامـی در حـوزه بدیـع و نوظهور پژوهشگاه.

8. دیـده بانی، رصد و پایش و آینـده پژوهی علوم و فناوری های بدیع، نوظهـور، همگرا و شالوده شکن.

9. تمرکـز بر اقتصاد و امنیت دانش بنیان با پـرورش قـدرت خلاقۀ فرهنگـی کارآفرینان فاتح

10. کمک به ایجاد ظرفیت علمی و فناوری در حوزه فناوری‌های همگرا BICPEN.

11. آمـوزش و توانمنـدسازی ایده‌پردازان، محققیـن و نـخبـگان و تـربیـت نـسـلـی ایده پـرداز، خلاق و اقتـدار آفرین در حـوزه علم و فناوری بدیع و نوظهور در تراز انقلاب اسلامی.

12. ایجاد زیـرساخت‌ها، تسهیـل‌گری و ارائـه خدمـات حمـایتی و پشتیبـانی از ایده‌های خلاقانه، استارآپ‌ها، هسته‌ها و واحدهای فناور، شرکت‌های دانش بنیان و …

13. خدمات آزمایشگاهی، کـارگاهـی، اطلاع رسانـی، مشاوره‌ای، بـرگـزاری رویدادها و ….

14.فعال سازی توریسم فناوری.

15. ایجاد بستـر و ساز و کار لازم جـهت تعامل با نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی جهت ارتقاء و بهبود توسعه اهداف پژوهشگاه.

16. بسترسازی، هماهنگی و پیگیری جهت استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های داخلی و بین المللی

17. حضور فعال و برگزاری همایش‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های مربوط بـه حـوزه فعالیـت پژوهشگاه در سطح ملی و بین المللی.

18. حمایت از سرمایه‌گذاران از طریق مشارکت، تضمیـن، کاهـش مخـاطره و امنیت سرمـایه‌گذاران.

19. تدوین و ابلاغ مشوق‌ها و تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران.

20. تشکیل مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه در داخل و خارج از کشور.

21. جذب سرمایـه‌گذاران خارجی از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم.

22. ایجـاد ساز و کار لازم برای تعامـل و هم‌افزایی با نهادهای دفاعی و امنیتی به منظور تقویت امنیت سرمـایه گذاران و نیـروهای متخصص.

23. بهره منـدی از ظرفیت‌های سربـازفناور، پژوهشی، امریه و … در پژوهشگاه در داخل و خارج از کشور.

24. تهیه و تدوین مقررات و روش‌های تأمین مالی و تجهیز منابع.

25. تلاش و پیگیری برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء جایگاه اقتصادی ایران در مجامع معتبر بین المللی.

26. تعامل با نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی، تشکیل کارگروه های مشترک در قالب هیأت های اندیشه ورز و ارائه میز خدمت به اعضاء و فعالان حوزه تجارت در سطح استانی، ملی و بین المللی.

اهداف، وظایف و اصول حاکم:

1. تبـدیل علـم به فناوری نافع، برتـری ساز و ثروت آفرین.

2. ایجاد یک مجموعه مقتدر علمی و فنـاوری به عنوان معین و کمک‌یار بخش ملی در حل مسائل کلیدی، گلوگاهی و چالش‌های ملی و بین المللی.

3. کسـب، تسلـط و اشـراف بر فنـاوری‌های پیـشـرفتـه، نـویـن، نـوظهـور و بـدیـع در حوزه BICPEN.

4. پشتیبانی، تسهیلگری و حمایت هدفمند از فعالیت‌های فناورانه افراد توانمند، خبره و نخبه در سطح کشور.

5. آموزش و تـربیت نیـروی انسـانی مؤمن، متخصص و متعهد در حوزه‌های فناورانه.

6. ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغالزایی برای محققین، نخبگان علمی و غیره

7. شبکه سازی، تسهیل‌گری و سرعت بخشی به فرآیند تبدیل ایده به محصول، اخذ مجوزهای ورود به بازار، فروش و …

8. هـدایت سرمایـه‌های ملی و خصـوصـی به سمت حل مسائـل کلیدی کشـور در راستای پاسخگـویی به نیـازهای علم و فنـاوری و اقتصادی.

9. ایـجـاد محیـطـی امـن و جـذاب جـهـت دستیـابی اعـضـاء، نخبـگـان، مـؤسسـات و شرکت هـای وابستـه و تـابعـه بـه بهتـریـن فرصت های رشد و ترقی در بازارهای داخلی و بین المللی.

10. ارائه و اجرای مـدل ها و الگوهـای جذاب، چابک، تحلیلگر و … با منـع مداخلـه گری و تصدی گری.

11. ایجاد دهکده های تجاری فناورمحورکه تمامی مراحل تجاری سازی محصول یا خدمات از ثبت ایده، شرکت، برند، اخذ مجوزهای لازم، بازاریـابی و فـروش محصـولات در بـازارهـای داخلی و خـارجی بطـوریکـه صـاحبان کـالا و فـعالان بـازرگـانـی بـا خیـالـی راحـت و در امنیـت کامـل در ایـن دهـکـده تـجـاری به فعالیت بپردازند.

12. تحـقـق دیپـلماسـی علمـی، فـنـاوری و اقتصادی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا