یادداشت

تـوسعـه سواحل مکـران واجب است، نه مستحب!

احمد مولائی مدیرعامل هلدینگ سما کارشناس تجارت بین الملل:

وارد دنیایی از فرصت های نامحدود شوید..

سواحل مکران نام خود را از منطقه ای به نام مکران می گیرد که در حال حاضر میان ایران و پاکستان تقسیم شده است. این منطقه کم و بیش از تنش های خاورمیانه در امان است و مسیر مطمئنی برای ترانزیت دریایی کشورهای حاشیه خلیج فارس است. سـواحـل در کـشورهـایی کـه به آب‌هـای بیـن المللی راه دارنـد و از ایـن طـریق با کشورهای دیگر ارتباط می‌گیرند، اصلی ترین دروازه مبـادلات تجاری محسوب می شونـد.

کشورهایی که دارای سوخت های فسیلـی هستنـد و صادرات این محصـولات بخش مهمی از درآمـد آنها را تشکیل مـی دهد وابستگی بیشتری به بنادر خود دارند. کشورهایی مانند عراق، کویت، بحرین قطر تنهـا از طریـق خلیـج فـارس است کـه به آب‌هـای بین المللـی دستـرسـی دارند. برای این کشورهـا که اقتصـاد آنها بر پایه انـرژی است، مـهمتـرین مـوضـوع وجـود راه ارتباطی به سـایر کشورهـا و امکان ارسال انرژی به آنها است. برای این کشورهـا دریای عمـان و اقیانوس هند اصلی ترین و مـهمـتـرین راه ارتبـاطـی بـرای ارســال انرژی است. با توجه به اهمیت مسیر ارتباطی مذکور و وجـود سواحل مکران در این مسیر، اهمیت توسعـه هـر چـه سریـعتـر سواحل مکران مشخص است. لازم است دولت سیزدهم با شناخت خلاءهای این منطقه و بکارگیری تمـامی ظرفیت های موجـود، هر چه سریعتـر به توسعه سواحل مکران بپردازد.

توسعه مکران به روش تامین مالی جمعی

تأمین مالی جمعی نوعی روش تأمین مالی مبتنی بر تجمیع و مشارکت دادن اشخاص در فعالیت‌های مختلف انتفاعی و غیـرانتفاعی در زمینه‌های متنـوع است که می‌تواند مبتنی بر اهدا، پاداش، بدهی و سهام باشد. تأمین مالی جمعی کارکردهای مختلفی دارد و می‌تواند در طرح‌های غیرانتفـاعی همانند کمـک به نیـازمنـدان، تهیـه جهیـزیه و در طـرح‌هـای انتفـاعی همـاننـد پـروژه‌هـای توسعه‌ای شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط به کار گرفته شود.

به کارگیری نوآوری و کمک به شرکت‌های نوپا، تسریع در فرآیند تأمین مالی و پذیرش عمومی، مزیت‌های تأمین مالی جمعی نسبت به روش‌های متعـارف هستند؛ اگرچـه این روش ممکن است ریسک‌های مختلفی را برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به دنبال داشته باشد. عوامـل مختلفـی بـر تـأمین مـالی جمعـی تأثیرگذار هستند که از میان آنها، منابع خرد جمعـی، اعتماد، شـرع، جمعیـت، متقـاضی و پروژه به عنوان مهم‌ترین ابعاد تأثیـرگذار بر تأمین مالی جمعـی در کشـور مطرح هستند.

سواحل مکران یکی از مناطق استراتژیک کشور است که با وجود ویژگی‌های متمایز و فرصت‌های متنوع، محروم باقی مانده و کمتر توسعه یافته است. یکـی از چـالش‌هـای مهـم در پیشـرفـت و توسعـه این منـاطق، تأمین منابع مالی مورد نیـاز است کـه بـا روش‌هـای سنتـی و متـعـارف نمـی‌تـوان منـابـع لازم را بــرای توسعـه این مناطـق بـه دست آورد.

تأمیـن مالی جمعـی با تجمیع مشارکت مردم، سبب مـی‌گردد که منـابع مورد نیاز طرح‌های توسعه سواحل مکران از سوی مردم تأمین گردد. اگرچه این شیـوه در حال حاضـر شاید نتواند در تأمین مالی مگاپروژه‌ها و پروژه‌های بزرگ استفاده گردد، اما به شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط در تأمین منابع مالی خود کمک شایانی خواهد کرد. همچنین مدل‌های اهدا و پاداش می‌توانند به محرومیت‌زدایی این منطقه کمک شایانی نماید.

توسعه سواحل مکران واجب است نه مستحب!

بـرای کشورهای حاشیـه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه ارتباطی برای ارسال انرژی است. حدود هشتصد کیلومتر ساحل در این منطقه داریم؛ از آن ساحل‌هایی که به دریای آزاد است و آرزوی هرکشوری است. بعضی کشورها برای 30 تا 40 کیلومتر ساحل این چنینی جنگ ‌ها کردند. این ساحل می‌تواند توسعه دریـامحور و ثـروت و منـافع سـرشاری را برای کشـور داشته باشد و البته اهمیت سیاسی و امنیتی هم دارد.

در منطقه ‌ای هستیـم که کشورهای مختلف به آن توجـه دارند و آنها هم منافع و دغدغه اقتصادی و امنیتی دارند و طرح‌های توسعه‌ای خاص خود را هم دارند و مثال مشهور آن طرح کمربند راه چین است. مکران باید بین‌المللی باشد با فناوری‌های امروز نمی‌توانیم منطقه‌ای را داشته باشیم که بخواهد فردا رقابت کند. فرصت بزرگی در حوزه دریا برای پیشرفت کشور در اختیار ماست و می‌توان با استفاده صحیح از ظرفیت دریـایی این موهبـت را از یـک ظرفیت اقتصادی به یک ظرفیت تمدنی تبدیل کرد.

چشـم انداز مـا این است کـه ایران صنعتی و بنگاه های اقتصـادی را بـرای اتصـال و امکان تجارت جهانی هدایت کنیم. ما از چند شـرکت کوچک از سـالیان گذشته تا بـه امـروز بـه بیـش از هـزاران کسب و کـار و نیروی کار در سال های متمادی تبدیل خواهیم شـد. ما در یک موقعیت مرکزی و یک اکوسیستم بی رقیب قرار داریم که به ما نویـد رشـد در آینـده را مـی دهـد. نزدیکـی ما به آبراهـه های حیـاطی و شاهراه های زمینـی و هوایی به ما کمک کرده تا به یک مرکز ایده آل برای تجارت جهانی تبدیل شویم.

هدف ما ارائه منابع لازم جهت ایجاد دنیایی از فرصت های شغلی برای شماست و این به ما کمک می کند تا با کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از طریق یک زنجیره تأمین، انتظارات شما را برآورده کند. ما یک کاتالیزور تجاری کلیدی خواهیم بود که فرصت های رشد بی سابقه و راه حل های نوآورانه و دسترسی به بازارهای محلی و جهانی را ارائه می دهد.

منـطقـه آزاد مکـران گـل سرسبـد منطقـه آزاد ایران و بزرگترین منطقـه گمرکی در خـاورمیانـه است. در آینـده، مکـران به عنوان پایگاهی پویـا برای هـزاران کسب و کـار از صدهـا کشور جهان معرفی خواهد شد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا