یادداشت

بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر حساسیت نگهداشت نـقـد و سـرمـایـه گـذاری (قسمت اول)

اسماعیل فرهمند دانشجوی دکتری مهندسی مالی :

چکیده

این پژوهش در راستای تکمیل و گسترش پژوهش های انجام شده درمورد حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقد و نگهداشت نقد- جریان نقد و محدودیت های مالی است و لذا منظور این تحقیق توسعه ادبیات تئوریک و تجربی در حیطه بررستی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری و نگهداشت وجه نقد بصورت همزمان می باشد. برای سرمایه گذاران رشد سودآوری و جریان نقد آتی کشور اهمیت دارد. عوامل زیادی بر افزایش این دو موثر است. یکی از عوامل موثر حجم سرمایه گذاری است.

انتظار می رود که با انجام کلیه سرمایه گذاری های سودآور سود و جریان نقد آتی کشور افزایش یابد. تصمیمات مربـوط به حجم سرمایـه گذاری شرکت های با عوامل مالی در ارتباط است. به عبارت دیگر عوامل مالی می توانند بر حجم سرمایه گذاری شرکت موثر باشند. دراین پژوهش براساس آزمون های خی دو، من ویتنی، اسپریمن ورگرسیون بعمل آمده ازفرضیه های پژوهش نشان می دهدکه فرض های اصلی خط مشی سرمایه گذاری- نقد برمحدودیـت مالـی و … پذیرفتـه شده یعنـی P value کمتـر از 0/05 است و در فرض هـای فرعی هم بجز فرض 4 یعنی سـود تقـسیمـی بـرنگهداشـت نقـد دارای P value بزرگتـر از 0/05 است رد می شود.

همچنین باتوجه به ضرائب رگرسیونی (B) در رگرسیون گام به گام نشانه تاثیرپذیری هریک از متغیرها را در مدل ها ومعادله سرمایه گذاری و نگهداشت نقد مشخص وتعیین شده است.

چکیده این پژوهش در راستای تکمیل و گسترش پژوهش های انجام شده درمورد حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقد و نگهداشت نقد- جریان نقد و محدودیت های مالی است و لذا منظور این تحقیق توسعه ادبیات تئوریک و تجربی در حیطه بررستی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری و نگهداشت وجه نقد بصورت همزمان می باشد. برای سرمایه گذاران رشد سودآوری و جریان نقد آتی کشور اهمیت دارد.

عوامل زیادی بر افزایش این دو موثر است. یکی از عوامل موثر حجم سرمایه گذاری است. انتظار می رود که با انجام کلیه سرمایه گذاری های سودآور سود و جریان نقد آتی کشور افزایش یابد.

تصمیمات مربـوط به حجم سرمایـه گذاری شرکت های با عوامل مالی در ارتباط است. به عبارت دیگر عوامل مالی می توانند بر حجم سرمایه گذاری شرکت موثر باشند. دراین پژوهش براساس آزمون های خی دو، من ویتنی، اسپریمن ورگرسیون بعمل آمده ازفرضیه های پژوهش نشان می دهدکه فرض های اصلی خط مشی سرمایه گذاری- نقد برمحدودیـت مالـی و … پذیرفتـه شده یعنـی P value کمتـر از 0/05 است و در فرض هـای فرعی هم بجز فرض 4 یعنی سـود تقـسیمـی بـرنگهداشـت نقـد دارای P value بزرگتـر از 0/05 است رد می شود.

همچنین باتوجه به ضرائب رگرسیونی (B) در رگرسیون گام به گام نشانه تاثیرپذیری هریک از متغیرها را در مدل ها ومعادله سرمایه گذاری و نگهداشت نقد مشخص وتعیین شده است.

سرمایه گذاری آنها خیلی بالاتر از جریان نقد آنهـاست. این شرکت ها به رغم هزینـه های اقدام به صـدور بـدهی و سهـام می کننـد که به آنها اجازه می دهد سرمایه گذاری کنند و در نرخ های بالاتری نسبت به شرکت های غیر حساس رشد کنند. این نتایج دلالت می کنند که شرکت های دارای حساسیت جریان نقد با محدودیت مالی مواجه اند که در زمان پایین بودن جریان نقد مشخص تر است.

شاخص های سنتی محدودیت مالی مثل اندازه شرکت و مـیـزان سـود تـقسیمـی بـطـور مـوفـق شرکت های محدود را مشخص می کنند، اما در شناسایی دوره های دارای محدودیت بالا و دوره های دارای محدودیت پایین کمتر موفق هستند. این دوره تـوسـط شـاخـص kz (کاپلن و زینگالس 1997) آشکارتر تفکیک شده اند اما ایراد شاخص kz این است که در شناسایی شرکت هـایی کـه با احتمـال بیشتری با محدودیت مالی مواجه اند موفقیت کمتری دارند.

مبانی نظری تحقیق معیارهای اندازه گیری سرمایه گذاری و رشد شامل مخارج سرمایه ای و هزینه تحقیق و توسعه است. منابع تامین مالی شامل جریان نقد، نقد ناشی از فروش دارایی و مبالغ ناشی از افزایش بدهی و سهام است. شـرکت هـای موجـود در طبقـه دارای حساسیت مثبت نسبت به شرکت های موجود در طبقه بدون حساسیت محدود شده تر هستند.

این موضوع در ادامه بررسی می شود که شرکت های موجود در گروه های متفاوت حساسیت جریان نقد چگونه رشد می کنند؟ چگونه سرمایه گذاری می کنند؟ و چگونه تامین مالی می کنند؟ نتایج نشان می دهند که به رغم هزینه های مـورد انتظار بالاتـر شرکت های موجـود در طبقه دارای حساسیت مثبت و طبقه دارای حساسیت منفی دارای سطوح بالاتر سرمایه گذاری هزینه تحقیق و توسعه و رشد فروش در مقایسه با شرکت های موجود در طبقه بدون حساسیت هستند. این موضوع مـوافق با این است که ایـن دو گروه از شرکت ها دارای فـرصت هـای رشـد بیشتـر در مقـایسه بـا شرکت های موجود در طبقه بدون حساسیت هستند.

این موضوع از طریق نسبت ارزش بازار به دفتری نشان داده شده بود. از آنجا که طبق مطالعات خالص جریان نقد دو گروه منفی است آن ها مجبورند جهت دستیابی به رشد بالاتر به سرمایه خارجی اتکا کنند. سود آوری مورد انتظار پروژه های سرمایه گذاری آن ها آنقدر بالاست که توجیه کننده هزینه بالای تامین مالی خارجی است.

از آنجا که ارتباط این سرمایه گذاری و جریان نقد (هم منفی و هم مثبت) بیانگر احتمال بالاتر وجود محدودیت مالی فرصت های سرمایه گذاری فراوان و رشد بالای سرمایه گذاری است، بحث بعدی بررسی عواملی است که بر جهت این ارتباط موثر است. مخصوصا بـرای شرکتی که با محدودیت مالـی شدید مواجـه است سـرمـایه گـذاری بیشتـر در سال های با جریان نقد بالا و سرمایه گذاری کمتر در سالهای با جریان نقد کمتر منطقی به نظـر می رسد. در این تحقیـق شرکت هـا به گروه های با حساسیت منفی پایین و بالا طبقه بندی شده و مشخص می شود که حساسیت جریان نقد – سرمایه گذاری در رابطه با محـدودیت هـای مالـی جریان هـای نقـد و فرصت های رشد متفاوت است.

شرکت هایی که دارای حساسیت منفی جریان نقـد بـوده انـد دارای پایین ترین جریان هـای نقـد و بالاترین فرصت های رشد هستند و به عنوان مـحـدود شــده تـریــن شرکت ها هستند. شرکت هـای غیـرحساس بـه جریان نقد دارای بالاترین جریان نقد، پایین ترین فرصت رشد و کمترین محدودیت مالی هستند.

تا حـد زیـادی عـامل وجـود رابطه منفی میان جریان نقد و سرمایه گذاری روندهای متفـاوت سـرمایـه گذاری و جریـان نقـد در طی مراحـل رشـد در چرخـه عمـر شرکت هـا می باشد. حساسیت زیاد سرمایه گذاری به جریان نقد که توسط فازاری و دیگران (1988) در مـورد شرکت هـایی کـه سـود نقدی کـم می پردازند ارائه شده است، باعث توجه اقتصاد مالی به سمت عوامل ایجاد کننده این پدیده شده است . مبتنی بر تفسیر فازاری و دیگران، حساسیت جریان نقد-سرمایه گذاری، بالا بودن هزینه تامین مالی خارجی نسبت به تامین مالی داخلی را انعکاس می دهد.

دلیل این موضوع ممکن است نامتقارنی اطلاعات ( مایرز و مجلوف 1984 و گرینوالد و دیگران 1984 ) و یا وجود مسائل نمایندگی ( جنسن و مک لینگ 1976، گراس من و هارت 1985 و جنسن 1986 ) باشد. بخش زیادی از ادبیات، حساسیت جریان نقد-سرمایه گذاری را به محدودیت های مالی مبتنی بر رگرسیون های سرمایه گذاری بر روی جریان نقد و کیوتوبین مربوط می کند. سایر مطالعات این دیدگاهر را به وسیله نشان دادن اینکه رابطه بین حسـاسیت جـریان نقد و محـدودیت های مـالـی به چگـونگی طبقه بنـدی شرکت هـا به دو گروه محدود و نـا محدود حساس است به چـالش می کشند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا