یادداشت

بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر حساسیت نگهداشت نـقـد و سـرمـایـه گــذاری (قسمت سوم)

اسماعیل فرهمند دانشجوی دکتری مهندسی مالی:

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است، قلمرو زمان محدوده زمانی تحقیق با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها برای دوره 10 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت 1393 خواهد بود. با توجه به قلمرو مکانی تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

نتیجه گیری

تحقیق و پژوهش در حوزه مدیریت مالی در شـرکـت ها و موسسـات مـالی، همـواره از حساس ترین امور محسوب می گردد. اثـرگذاری مؤسسـات مالـی بـر حـوزه های اقتصادی و اجتماعی و نیاز به یک خط مشی و سیـاستگـذاری مـالـی بـا در نظـر گرفتـن خط مشی ها و سیاست گذاری کلی در داخل و خـارج از کشـور از جملـه امـوری است کـه شرکت هـا و موسسات را مجبـور کرده تـا در این زمینه تلاش نمایند و با اتخاذ تدابیری صحیـح و ارزشمنـد، راهـکارهـایی منـاسب یافته تا از میزان آسیب پذیری خود کاسته، و در عـرصـه تجـاری و فعـالیـت اقتـصـادی باقی بمانند. ب

حث طبقه بندی در جریان های نقدی به خصوص سیاستگذاری حساسسیت جریان نقد از جمله مواردی است که بحث و بررسی در آن لازم و ضروری به نظر می رسد.

در بررسی فرضیه اول که بیان می دارد محدودیت مالی شرکت ها می تواند بر خط مشی سرمایه گذاری و نقدینگی شرکت ها اثـرگذار باشد.

نتایج حاصله بیـانگر آن است کـه محـدودیت هـای مالـی بـر نقـدینگـی شرکت ها و خط مشی سرمایه گذاری تصادفی نبوده و امری بدیهی محسوب می گردد. به عبـارت دیگر سطح معنـی داری حاصلـه که برابر با P<0/05 می باشد اثرپـذیری نقـدینگی شرکت ها خط مشی سرمایه گذاری را از سیاست های محدودیت مالی بیان می نماید. در نـتیجـه فرضیـه اول محقـق پـذیرفتـه می شود.

نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق کاپلن و رینگالس و کلیری همسو می باشد. در بـررسی فرضیه دوم که بیـان می دارد بین حساسیت سرمایه گذاری جریان نقد و محدودیت مالی در شرکت های مختلف، تفـاوت معنی داری وجود دارد، مشخـص گردید که شرکت ها با محدودیت کم به لحاظ رتبـه نیـز در آمـاره “من ویتنی” در سطـح پایین تری قرار داشته اند، همچنین مشخص شد که بین حساسیت سرمایه گذاری جریان نقد و محدودیت مالی در شرکت های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی حساسیت سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ و کوچک با هم متفاوت بوده و در این میان شرکت های با محدودیت بیشتر سعی در سـرمایه گـذاری در حوزه جریان نقد می نمایند. سطح معنی داری حاصله برابر با P<0/05 که بیانگر تفاوت بین شرکت ها با محدودیت مالی از نقطه نظر حساسیت سرمایه گذاری جریان نقد بوده و تحقیق حاضر با تحقیق فاراری و دیگران همسو می باشد.

در بررسـی فرضیه سوم که بیـان می دارد بین حساسیت نگهداشت نقد-جریان نقد و محدودیت مالی در شرکت های مختلف، تفاوت معنی داری وجود دارد. شـرکت هـا با محدودیت مـالی کم دارای میانگین رتبـه 454/4 و شـرکـت ها با محدودیت مالی زیاد با میانگین رتبه 394/6 با هم تفاوت دارند. در نتیجه می توان عنوان نمود که حساسیت نگهداشت نقد-جریان نقد و محدودیت مالی در شرکت های مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد، به نحوی که شرکت ها با محدودیت کم به لحاظ رتبه در وضعیت بهتری نسبت به شرکت های با محدودیت زیاد قرار دارند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا