یادداشت

پژوهشگاه علوم و فناوری‌های بــدیــع، نـوظهـور و همگـرا BICPEN

علی لطیفی

پژوهشگاه علوم و فناوری‌های نوظهور، بدیع و همگرا BICPEN یک پژوهشگاه خصوصی به عنوان حلقه میانی مردم محور ذیل حاکمیت با ظرفیت های ملی، منطقه ای و بین المللی می‌باشد و در عین حال می‌تواند از حمایت‌های سایر نهادها و مراکز ذیربط از جمله وزارتین علوم و بهداشت، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق توسعه نوآوری، خیرین، و … نیز بهره مند گردد.

مـحـل اصلـی پژوهشگـاه تهـران بـوده و گستـره مأموریت و فعـالیت آن در سطـح دفـاعـی، ملـی، منطقـه ای و بـین المللـی می‌باشد. پژوهشگاه با تصویب هیـأت امنا و شورای راهبردی می‌تواند در سـایر مناطق کشور (شهر، استان، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) شعبه دایر کند. مـراکز وابستـه بـه پژوهشگـاه شـامل پـژوهشکـده‌ها، مـراکز نـوآوری، شتـاب دهنده‌ها، مـؤسسات و شـرکت‌های دانش بنیان، استارت آپ‌ها، مراکز رشد فناوری، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابع و اندیشکده‌ها هستنـد که بر حسب نیـاز و امکانات می‌توانند درمحیط پژوهشگاه، داخل و یا خارج از کشور مستقر باشد.

جایگاه حقوقی و مالی :

پـژوهشگاه در حـدود اختیارات خود و در چـارچوب ضوابط و مقـررات مرتبط با مـؤسسـات خـصوصـی و دارای شخصیـت حقوقی و مالی مستقل می باشد. پژوهشگـاه با تصویب هیـأت امنا، می‌تواند نسبت به تشکیل صندوق حمایت از فناوری و واحدهای دانش بنیان اقدام نماید. آیین نامه و مقررات این صندوق تابع قوانین کشور و ضوابط مصوب هیأت امنا خواهد بود.

سرمایه و منابع مالی پژوهشگاه :

سرمایه و منابع مالی پژوهشگاه از محل‌های زیر قابل تأمین می باشد:

-1 اعتبارات حمـایتی و تسهیـلات سازمان بسیج علمی کشور، مؤسسات و مراکز علمی فنـاوری و دانـش بنیـان کشـور، حمایت‌های پیش بینی شـده در ردیف‌های بودجـه ای سالیانـه وزارتین بهداشت و علوم وفناوری، معاونت علوم و فنـاوری ریـاست جمهوری، صندوق‌های علم و فناوری، قرارگاه های علم و فناوری و سایر ظرفیت ها.

-2 درآمد حاصل از فروش محصولات فناورانه از طـریق مـراکـز رشـد فـنـاوری، مـراکـز دانش بنیـان، استـارت آپ‌ها و مـؤسسـات و شرکت های تابعه و وابسته.

-3 کمک‌های نقـدی و غیـر نقـدی بصـورت هدایـا، وقف و غیـره از طـرف مـؤسسات، سازمان‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی.

-4کمک‌های اختصاصی دولت و سایر ارگان‌ها و نهادها.

-5 درآمد حـاصل از ارائه خـدمات و عقد قرارداد طرح‌ها و پروژه های خرد و کلان در سطح دفاعی، ملی و بین المللی.

-6 برگزاری دوره هـای آمـوزشی و ارائـه گواهینامه معتبر.

-7 حق عضویت انجمن ها، مؤسسات و… .

منع مداخله در معاملات:

مؤسسان، هیأت امناء و بازرسین پژوهشگاه از انجـام معـاملات نظیـر شـرکت در مـزایـده یـا منـاقصـه، خـریـد و فـروش محصـولات و خـدمـات، حـق العمـل کـاری و غیـره بـا مـحـوریت مـوضـوع پـژوهشگـاه ممنـوع می باشد.

وظایف :

1. رصـد دیده بـانی و آینـده پـژوهی وضعیـت علم و فناوری کشور و جهان در حوزه فعالیت پژوهشگاه.

2. سیاست گذاری و تدوین برنامه راهبردی و نقشه های راه.

3. شناسایی مسائل راهبردی، اقتدارآفرین، کلیدی و چالشزای علم و فناوری در حوزه فعالیت و اولویت بندی و حل آنها.

4. شناسایی، شبکه‌سازی و انسجام بخشی ظرفیت‌های علمی و فناوری، حامیان، کاربران، تنظیم گران، تسهیل گران و…

5. ایجاد، مشارکت و تجهیز زیر ساخت‌های فناورانه پیشرفته و تکمیل حلقه‌های مفقوده.

6. شناسایی و بسترسازی برای نخبگان کشور و حمایت هدفمند از افراد توانمند در حوزه فعالیت.

7. جذب و بکارگیری نیروی انسانی مومن و متعهد و متخصص در راستای اهداف و برنامه‌های پژوهشگاه.

8. ایجاد مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، استارت آپ‌ها، دانش بنیان ها در سطح کشور و بین المللی و راهبری آنها.

9. آمـوزش، توانمنـدسازی و انتقـال دانـش از طـریـق تـوانمنـد سـازی و راه انـدازی، کـارگاه‌هـا و سمینـارها، مـدارس فنـاورانه تابستانه و زمستانه.

10. استعدادیابی، ایده شناسی، ایده پروری با راه اندازی میزهای ایده پردازی و واحدهای منتوری.

11. ایجـاد زمینـه و بستـرسازی جهت فعالسازی توریسم فناوری.

12. ایجاد زمینه فرصت‌های مطالعاتی بـرای اعـضـای هـیـأت عـلمـی و پژوهشگران، حمایت ازطرح ها و پایان نامه‌های فناوران.

13. مشارکت و تعامل سازنده با مجموعه‌هـای و مـراکز علمـی و فـنــاورانـه خصـوصـی، دولتـی، سمـن‌های ملی و بین المللی.

14. ارائـه خدمـات پـژوهشـی و مشـاوره‌های علمـی و فنـاوری بـه نهـاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی کشور.

15. ایجـاد و راه انـدازی مراکز، مـؤسسات و شرکت های دانش بنیان تابعه و وابسته حسب ضرورت.

16. تـأسیـس و راه انـدازی مـراکـز وابـستـه بین المللی جهت جهانی شدن پژوهشگاه.

17. تأسیس و راه اندازی مراکز مالی در داخل و خارج از کشور.

18. اخـذ نمایندگـی های معتبـر بیـن المللـی و اعطای نمـایندگـی پـژوهشگـاه بـه کلـیـه اشخـاص حقیقـی و حقـوقی در داخل و خارج از کشور.

19. تـأسیس و راه انـدازی مراکز رسـانه ای پژوهشگاه در قالب پایگاه خبری، نشریات عمومی و تخصصی چندزبانه، شبکات مجازی، استودیو، تلویزیون و رادیو اینترنتی، تولید برنامه های صوتی و تصویری، طراحی نماد، لوگو، وبسایت و App در حوزه فعالیت های پژوهشگاه در داخل و خارج از کشور.

20. تـأسیس و راه انـدازی مرکـز داوری و میانجیگری (حقوقی-قضـایی) با مشـارکت و تعامل دستگاه قضا و مراکز حقوقیِ خصوصی و استفاده از قضات و نخبگان بازنشسته حقوق تجارت خصوصی و تجارت بین الملل و ارائه میز خدمت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی همکار با پژوهشگاه.

اصول حاکم :

-1 حرکت در راستای علم نافع با الگوی اسلامی ایرانی.

-2 رعایت چابکی در مدیریت و سرعت عمل در سازماندهی فعالیت‌ها.

-3 حاکمیت بخشی فرهنگ جهادی و چابک سازی.

-4 تأکید بر تسهیل گری و راهبری و پرهیز از تصدی گری.

-5 بـرون نـگـری و بهـره گیـری از تمـامـی ظرفیت‌های داخلی و بین المللی.

-6 شناخت و بهره گیری از شایسته سالاری در انجام فعالیت ها.

-7 خوشنامی و کار گروهی و هم افزا

ارکان پژوهشگاه عبارتند از :

1. مؤسسین

2. هیئت امنا

3. رئیس پژوهشگاه

4. شورای عالی پژوهشگاه

5. بازرسین (اصلی و علی البدل)

* کلیات ساختار و سازمان، ساختار تفصیلی واحدهای پژوهشگاه و شرح وظایف آنها به پیشنهاد شورای عالی و تصویب رئیس پژوهشگاه در سیر مراحل تصویب قرار می‌گیرد .

وظایف هیئت امنا:

1. تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی هیئت امناء

2. تصویب نهایی راهبردها، سیاست ها، کلان برنامه ها و حوزه های فعالیت پژوهشگاه

3. بررسی و تصویب اساسنامه و هرگونه اصالح و تغییر در آن به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه

4. تصویب نهایی ساختار و سازمان پژوهشگاه و هرگونه اصالح و تغییر در آن به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه

5. تصویب نهایی بودجه تفصیلی برنامه ای، جاری و سرمایه ای به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه

6. تصویب نهایی آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه

7. تصویب نهایی صورت های مالی پژوهشگاه و موسسات و مراکز تابعه

8. عزل و نصب رئیس پژوهشگاه

9. انتخاب بازرس/بازرسان و تعیین حق الزحمه آنها

10. تصویب اخذ تسهیلات از نظام بانکی

11. موافقت با اعطاء و قبول ضمانت و ظهر نویسی و تضمینات تجاری و رهن وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب مقررات مربوط

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا