یادداشت

میـزان اثـر مالیـات بر بـانک هـای ایـران(قسمت سوم)

زهرا فرجی پور دانشجوی دکتری حسابداری:

در پژوهش میرزایی، عبدلی و دهدار (1394) ضمن بررسی تاثیر متقابل بین شفافیت شرکتی و سیاست های متهورانه مالیاتی و پرداختن به حوزه های مختلف ارتباط این دو مقوله مهم در حسابداری، تلاش شده است با استفاده از معیارهای شفافیت مؤسسه استاندارد اند پورز(2002)، میزان شفافیت شرکتی در نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی و همبستگی آن با سیاست مالیاتی شرکت های نمونه مورد آزمون قرار گیرد.

نتایج حاصل از بررسی نمونه ای برابر با 112 شرکت (در بازه زمانی 1388 الی 1393) بیانگر این مطلب است که بین شفافیت شرکتی در خصوص عملکرد مالی و افشاء اطلاعات و معیار سیاست متهورانه مالیاتی شرکت ها همبستگی منفی وجود دارد. اما بررسی های بعمل آمده وجود رابطه بین شفافیت شرکتی در خصوص ساختار مالکیت و حقوق مالکان با سیاست های مالیاتی و شفـافیت شرکتـی در خصـوص ساختـار و تـرکیب هیـات مدیره با ایـن سیـاست ها را تأیید نکرد. به طور کلی نتیجه نهایی بررسی ها نشان داد مدل بکار رفته در این پژوهش توانست در 73.5 درصد از موارد متغیر وابسته را پیش بینی نماید. بدین معنا که میزان شفافیت شرکتی غالبا می تواند سیاست های متهورانه مالیاتی را پیش بینی نماید.

تحقیقات خارجی

عنـوان پـژوهـش چـو و چـانگ (2016) حسابداری: اثر ضعف کنترل داخلی بانک های تجاری بر ذخایر وام های زیان ده و مقررات است. این مطالعه به بررسی این می پردازد که آیـا ضعف کنتـرل داخلـی اسـاسـی (ICW) بـانک هـای تجـاری ذخایـر و مقـررات وام زیان ده را تحت تاثیر قرار می دهد. قانـون گذاران بانک برای بهبـود روش های کنتـرل داخلی بانک ها در جهت به دست آوردن برآوردهای دقیق از قرار گرفتن در معرض وام های زیان ده مشتاق بوده اند جائو (1991و1994) گزارش می دهد که ذخایر وام زیان ده اغلب بر اساس نرخ ضرر تاریخی حتی برای وام های بزرگ، به جای ارزیابی اختلال وام های فردی تعیین می شود و ذخایر وام زیان ده گزارش شده شامل مقدار قابل توجهی از ذخایر مکملی است که به در معـرض وام زیـان ده قـرار گرفتـن مرتبـط نیستنـد. آنها دریافتنـد کـه بانـک هـای دارای ضعف کنترل داخلی اساسی، به طور متوسط، ذخایر و مقررات وام زیان ده بالاتری در سال های ضعف کنترل داخلی اساسی نسبت به سال های بدون ضعف کنترل داخلی اساسی دارند. آنها همچنین دریافتند که بانک ها ضعف کنترل داخلی اساسی با اقدامات اصلاحی موفق دیگر دارای سطوح بالاتری از ذخایر وام زیان ده و یا مقررات در سال آینده نیستند، در حالی که بانک هایی که گزارش ضعف کنترل داخلی اساسی اصولی در هر دو سال جاری و سال بعد را می دهند به داشتن مقدار قابل توجه بالاتری از ذخایر و مقـررات وام زیان ده در سـال آینده ادامـه می دهند.

قلمرو تحقیق

قلمـرو زمانـی این تحقیـق در برگیـرنـده سال های 1390 تا 1396 می باشد.

فرض صفر در آزمون LL بر عدم مانایی متغیرهای مورد بررسی استوار است و فروض را میتوان چنین نوشت:

H0 متغیر مورد بررسی نامانا می باشد.

H1 متغیر مورد بررسی مانا می باشد.

برای رد فرض صفر کافیست سطح معنی داری از 0/05 کمتر باشد. همانگونه که در جدول بالا ملاحظه میگردد سطح معنی داری در تمام موارد کمتر از 0/05 می باشد. بنابراین مانا بودن کلیه متغیرهای مورد بررسی، مورد تایید است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا