یادداشت

میـزان اثـر مالیـات بر بـانک هـای ایـران(قسمت چهارم)

زهرا فرجی پور دانشجوی دکتری حسابداری:

آزمـون همبستگـی بیـن متغیـرها

فرض صفر در آزمون همبستگی بر عدم همبستگی معنی دار بین متغیرهای مورد بررسی استوار است و فرضیه ها را میتوان چنین نوشت:

H0 : بین متغیرهای مورد بررسی همبستگی معنی دار وجود ندارد.

H1 : بین متغیرهای مورد بررسی همبستگی معنی دار وجود دارد. برای رد فرضیه صفر و تایید معنی دار بودن همبستگی می بایست سطح معنی داری کمتر از 0/05 باشد. همانگونه که ملاحظه می شود در برخی موارد همبستگی ها معنی دار می باشند، بنابراین احتمال وجود همخطی در مدل را نمی توان رد کرد که این مهم با تحلیل PCA مشخص می گردد

آزمـون چـاو برای مـدل رگرسیـونی

در ابتدا برای تشخیص اینکه استفاده از روش پانل در برآورد مدل کارآمدتر است یا روش داده های تلفیقی، از آزمون چاو استفاده می شود.

فرض صفر در آزمون چاو (اف لیمر) بر عدم استفاده از پانل دیتا (یعنی استفاده از داده های تلفیقی) استوار است و فرضیه ها را می توان چنین نوشت:

H0 : نمی توان در تخمین از روش پانل دیتا استفاده کرد (باید از روش داده های تلفیقی استفاده کرد)

H1 : می توان در تخمین از روش پانل دیتا استفاده کرد. برای رد فرضیه صفر و تایید استفاده از پانل دیتا می بایست سطح معنی داری کمتر از 05/0 باشد. همانطورکه در جدول ملاحظه می شود سطح معناداری آزمون چاو کمتر از 05/0=a محاسبه شده لذا با اطمینان %95 امکان برآورد مدل با استفاده از روش پانل تأیید می شود.

آزمـون هـاسمن برای مـدل رگرسیـونی

با توجه به اینکه فرض صفر آزمون چاو مبنی بر برابری عرض از مبدأها رد شد، در ادامه به منظور تشخیص وجود اثرات ثابت یا وجود اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود.

فرض صفر در آزمون هاسمن بر عدم استفاده از روش اثرات ثابت (یعنی استفاده روش اثرات تصادفی) استوار است و فرضیه ها را می توان چنین نوشت:

H0 : نمی توان در تخمین از مدل اثرات ثابت در روش پانل دیتا استفاده کرد (باید از مدل اثرات تصادفی در روش پانل دیتا استفاده کرد)

H1 : می توان در تخمین از مدل اثرات ثابت در روش پانل دیتا استفاده کرد. برای رد فرضیه صفر و تأیید استفاده از اثرات ثابت می بایست سطح معنی داری کمتر از 05/0 باشد. اما اگر سطح معنی داری آزمون هاسمن 000/1 =prob محاسبه شود آزمون هاسمن توانایی تشخیص بین اثرات ثابت و تصادفی را ندارد. بنابراین باید از معیار دیگری برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی استفاده کرد. همانطورکه در جدول ملاحظه می شود سطح معناداری آزمون هاسمن 000/1 =prob محاسبه شده، لذا آزمون هاسمن توانایی تشخیص انتخاب بین استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی را ندارد و باید از اثرات ثابت استفاده کرد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا