یادداشت

دانش بنیان های مـردم پــایــه

دکتر مهدی رحیمی رئیس بسیج سازمان علمی:

مقدمه

به قدرت می توان گفت که مردم یکی از اساسـی تریـن مـؤلفه هـای قـدرت ملـی کشـور محسوب می شـوند و در کنار سایر مؤلفـه های قدرت نظام جمهـوری اسلامی ایران می تواند نقش آفرینی مؤثری در عرصه پیشرفت و گستـرش عرصه علم و فنـاوری ایفا نماید. این زمانی میسر است که حاکمیت بتواند به نحو شایسته ای با استفاده از حلقه های میانی علم و فناوری و اتصال همزمان نیازها و مسـائـل اولویـت دار حـال و آینـده بـه توانمندی ها و ظرفیت های علمی کشور و مردم و به سرمایه گذاران و حامیان مردم پایه، مسائل و نیازهای کشور در حال و آینده را حل نمود و کشور را در مسیر مرجعیت علمی قرار دهد.

 

زنجیره رصد تا تولید ثروت

زنجیـره ارزش تولید علم و فنـاوری شامـل مـراحـل رصـد و پـایــش، ایـده زایــی، ایده پروری، تحقیـق و تولید علـم، فنـاوری (محصول یا خدمات)، تولیـد، بازار و ثـروت مـی بـاشد که نیـازهـای همزمـان تـوجـه جـدی به همـه مراحـل صـورت گیـرد تـا بتـوان در نهـایت یک تجـارت خـوبـی در عـرصـه علـم و فنـاوری علیـه ذی نفعان و ذی نقشـان شـود.

بدیهی است که برای تولیـد ایده های ناب ثـروت آفریـن می بایست در ابتـدا رصد و پایش کسب و کارهای رایج و روزمره از یک طرف و اکتشاف قلمروهای تازه از طرف دیگر مـورد تحقیق و رصـد قرار گیرد و بر اساس اسنـاد بالادستـی حوزه هـای اولویـت دار، کـلان مسـائـل یـا پـروژه هـا را تـوسـط هستـه های کاشف مسئله احصـاء یا کشف نمود و در ادامه در مسیر حرکت تولید ایده قرار داد.

یقینـاً آمـوزش و پـرورش محـل مناسبـی جهت کارخانـه تـولیـد ایـده توسط دانش آمـوزان خـلاق مـی بـاشد که می بـایست توجه جـدی به فضـای مدارس، محتواهای جـذاب درسـی، تـوانمند سـازی معـلمـان و دانش آمـوزان صـورت گیـرد و در فضای آمـوزش عـالی نیـز نظـام ارتـقـاء اعضـاء هیئـت علمـی و پـژوهشگـران و محققـان بـر اساس حل مسـائل و نیازمنـدی ها بنـا نهـاده شود تـا بتـوان چرخـه تولیـد علـم را به تجـاری سـازی و در نهـایت به ثـروت ختـم کرد.

احصاء نظام مسائل اولویت دار

چند سالی است که بعضـی از مراکز آموزش عالی و مؤسسات و سازمان های متولی علم و فناوری دنبال احصاء مسائل و مشکلات و در نهـایت تبـدیـل به سنـد انتـظار (RFP) می باشند تـا به روش هـای مختلفی از قبیل پایان نامه های ارشد، دکتری و پژوهش های پسادکتری یا در قالب پژوهش ها و تحقیقات و … آنها را حل نمایند.

در بُعـد مـردمی، محلات اسلامـی یکـی از گزینـه ها برای کشف و احصاء نظام مسائل محله، توسط هسته های کاشف مسئله در هر محلـه یـا شهرستـان است کـه می تـواند نقـش مـؤثـری در احصـاء نـظام مسـائـل اولویت دار کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی و حل مسائل را ارائه نماید.

این هستـه های دانـای کاشف مسـائل در محلات اسلامی نقش مهم و سازنده ای در مردمی نمودن تحقیقات با توسعه و گسترش پژوهش علوم و فناوری های مورد نظر در بطن جامعه را عهده دار خواهند بـود و در کنـار ظرفیت هـای فنـاورانه و نـوآورانـه شکل خواهند گرفت و در نهایت بانک نیازمندی ها و مسائل جهت حل، ارائه می شود.

احصاء توانمندی ها و ظرفیت های بینشی، دانشـی، پژوهشـی، فناوری و نـوآوری مـردم پایـه

1- شنـاسایی افـراد دارای ظرفیت تـوان- نـیـاز و عـلاقمنـد بـه نـقـش آفرینـی از بیـن دانشجـویان، اساتیـد، مهندسیـن، دانـش آموختـگان، خبـرگان و …

2- بـستـرسـازی بـرای تجمیـع ظـرفیـت هـای کـلان و خــرد تـوسط نهـاد هایی که قابلیـت بسیـج کنندگی را دارنـد مثل بسیـج علمـی و …
3- سـاماندهی جهت جـذب، رشد و توانمنـدسازی بر اسـاس ظرفیت هـای فناورانه در هـر محلـه/ شهـر/ استـان بـا اولـویـت مراکـز رشـد مـردم پایـه و مـراکـز پـارک هـای علـم و فنـاوری و … و ایـجـاد بـانـک تـوانمنـدی هـای  حـل مسئـله.
سرمایه گذاران و حامیان
ورود مـؤثر صاحبان نیـاز و سرمایه گـذاران و حامیـان جهت حمایت مـادی و معنـوی از هسته های فناور رشدی با حفظ حق السهم طرفین از سطح نیاز. TRL لغایت و TRL طبیعی است که برای تکمیل زنجیره ارزش عرصه علم و فناوری نیاز مبرم به حلقه های میانی توانمنـد و دلسوز با تفکر جهـادی و بسیجی نسبت به پیشرفت علم و فنـاوری و تولیـدات دانش بنیان و محقق شدن اهداف اقتصاد دانش بنیان می باشد.
این حلقـه ها می تـواند محـل اتصـال مـردم به حاکمیـت جهت حل مسائـل اولـویت دار کشـور و حرکت در مسیر پیشـرفت اقتصـاد کشـور در حوزه دانش بنیـان ها باشنـد و همچنین فعال سازی بخش خصوصی کشور در این حلقه ها امکان بروز و ظهور پیدا می کند و حاکمیت می بایست این حلقه های میانی را هم تقویت کند و هم به رسمیت بشناسد.
به عنوان مثال حلقه میانی تجارت در حوزه صادرات و بازارهای بین المللی می تواند نقش آفرینی مهمی در استانداردسازی گسترش و توسعه محصولات و خدمات دانش بنیان را ایفا نماید که لازمه این کار حمایت تمام قد حاکمیت از این حلقه های میانی می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا