یادداشت

پژوهشگاه علوم و فناوری‌های بــدیــع، نـوظهـور و همگـرا BICPEN (قسمت چهارم)

دکتر علی لطیفی:

در شماره های پیشین درباره کلیات اساسنامه پژوهشگاه بیکپن نظیر رسالت، حیطه فعالیت، مأموریت، جایگاه حقوقی و مالی، اهداف، وظایف، ارکان، هیئت امنا، وظایف رئیس پژوهشگاه، شورای راهبردی- رئیس شورای راهبردی- وظایف و اختیارات آن پرداختیم. در ادامه به شرح مابقی اساسنامه می پردازیم:

شرایط تشکیل شورای عالی( راهبردی) شورای عالی (راهبردی) با درخواست رئیس پژوهشگاه، بازرس (یا بازرسان)، مدیران ارشد، اعضاء شورای راهبردی و یا حسب ضرورت و نیاز موضوعی و مأموریتی پژوهشگاه تشکیل خواهد شد. وظایف و مسئولیت‌های بازرسان

1. رسیـدگی بـه ترازنامـه، حسـاب سـود و سایـر گزارش‌های مالی و تهیه گزارش کتبی و اظهارنظر صریح و کامـل در مورد صحت و سقـم مندرجات گزارش‌ها و ارائه آن حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از پایان سال مالی به شورای راهبردی جهت تقدیم به رئیس پژوهشگاه.

2. تـهیـه و ارائـه گـزارش سـالانـه از مجـموعـه عمـلیـات پژوهشگـاه، حـاوی نـحـوه عـمـلکـرد سالانه پژوهشگاه همراه با ارائه پیشنهادهـای اصلاحی همزمان بـا گزارش بنـد فوق و تقـدیم آن بـه شـورای راهبردی.

3. ارائه گزارش بازرسی‌های دورهای حداقل هر 3 ماه یک بار به رئیس پژوهشگاه و شورای راهبردی پژوهشگاه.

تبصره 1: بازرسان می‌توانند برای انجام وظایف خـود به دفاتـر، پرونـده‌ها، قراردادهـا و سـایر اسنـاد و مدارک پژوهشگاه، مراجعه و کسب اطلاعات نمایند.

تبصره 2: بـازرسان حـق مداخله مستقیـم در امـور پژوهشگـاه را ندارند.

تبصره 3: بازرسان می‌توانند با تصویب شورای راهبردی در انجام وظایف خـود از مـؤسسات مستقـل حسابرسی و یا هیـأت‌هایی از حسابرسـان استفاده نمایند. حق الزحمه بازرسان حق الزحمـه بازرسـان، پـس از تصـویب شـورای راهبـردی، توسط پژوهشگاه پرداخت خواهد شد.

نیروی انسانی :

نیروی انسانی پژوهشگاه از منابع زیر قابل تأمین است:

-1 اعضاء و مؤسسین پژوهشگاه بصورت تمام وقت با حقوق و مزایا فعالیت می‌کنند.

-2 اعضای هیات علمی و پژوهشگران، مربیان و منتورها بر اسـاس قرارداد مـورد توافق طرفیـن بـا پژوهشگاه همکاری می‌کنند.

-3 اعضای کمیته های تخصصی و شورای راهبردی پژوهشگاه که بر اساس قرارداد مورد توافق طرفین با پژوهشگاه همکاری می‌کنند.

-4 جذب و بکارگیـری نخبگان قـالب جایگزیـن خدمت و کسرخدمت وظیفـه که از طریق سـازمان‌های حامـی جذب و معرفی می‌شوند.

تبصره 1- پژوهشگاه می‌تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین داوطلبین بر اساس ضوابط جذب، انتخاب و برای طی فرآیند به کمیته جذب پژوهشگاه معرفی نماید.

امور اجرایی و مالی:

الف) اداره امور اجرایی پژوهشگاه اعم از مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی به موجب آیین نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه، به تصویب هیئت امناء می رسد.

ب) منابع مالی پژوهشگاه به شرح زیر است:

1. کمک از بودجه عمومی کشور،

2. کمک‌های مالی دولت،

3. کمک سایر مراکز و دستگاه‌ها،

4. هدایا و کمک‌های مردمی و اشخاص حقیقی و حقوقی،

5. درآمدهای ناشی از فروش محصوالت و فرآورده‌ها و سایر فعالیت‌های پژوهشگاه طبق مفاد اساسنامه ج) سال مالی پژوهشگاه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.

تبصره1: گزارش مالی سالانه پژوهشگاه و مؤسسات وابسته، مربوط به هر سال مالی تا پایان مرداد ماه سال بعد تنظیم و پس از طی فرایند موضوع ماده 15 توسط هیئت امناء، بررسی و تصویب خواهد شد.

حسابرسی و کنترل برنامه ای و بودجه ای

حسابـرسی و کنتـرل برنامـه ای و بودجـه ای پژوهشگاه به عهده معاونت نظارت و حسابرسی پژوهشگاه خواهد بود که در چارچوب وظایف و اختیارات ابلاغی نظارت جامع را اعمال خواهد کرد.

تغییرات: روش تغییر اساسنامه :

هر گونـه تغییـر در اساسنـامه باید به تأیید رئیس محترم پژوهشگاه و هیأت امنا برسد .

مواردی که در اساسنامه ذکر نشده است:

فعالیت‌های پژوهشگاه در مواردی که در اساسنامه ذکر نشده است تابع مقررات و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. پژوهشگاه برای تقویت و رشد خود زیرساخت‌های قانونی و حقوقی لازم را فراهم می‌سازد.

روش انحلال پژوهشگاه :

پیشنهاد انحلال پژوهشگاه پس از نظر هیأت امنا و تأیید رئیس محترم پژوهشگاه و بر اساس قوانین و ضوابط مصوب آن صورت خواهد گرفت. تعیین و تکلیف کلیه اموال و دارایی پژوهشگاه در چهارچوب قوانین حقوقی و مالکیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا