یادداشت

اثـرات اقتصـادی معلولیـت موقـت

فهیمـه رحیمـی فعال حوزه معلولین:

تعریف معلولیت موقت

کارگران ماننـد هر شخص دیگری دائمـاً در معرض خطـر قرار می گیـرند، موقعیت هـا و بیماری های خطرناکی که در مقطعی از زمان سبب ایجاد ناتوانی موقت یا دائم می شود یا به تعبیری اگر کسی در اثر حادثه یا بیماری در حین انجام کارقرار بگیرد و در نتیجه منجر به ناتوانی جسمی شود، تا جایی که نتواند وظایف خود را انجام دهد. این بـدان معنـاست که فرد مذکـور در حالت معلولیـت موقت قـرار گرفته و بدین سبب تـا بهبود کامل وضعیت جسمی از انجام وظایف شغلی خود باز می ماند. وضعیتـی کـه یـک کـارگـر در آن قـرار دارد که بـه طور مـوقت قـادر به کـار نیست و بـه مراقبت های بهداشتی اقتصادی اجتماعی نیاز دارد. این بـاعث می شود فرد مبتلا به دلیـل شرایط جسمی قادر به کار نباشد ، به این معنی که فعالیت کاری شخص به حالت تعلیق درآمده است ، بنابراین کارگر تعهدی برای حضور در محل کار خود ندارد.

تعریف معلـولیت مـوقت در نظام تأمین اجتماعی

حادثه ناشی از کار اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ می دهد و باعث وارد آمدن صدمه بر جسم یا روان بیمه شده میشود. کارگران به دلیل عدم توانایی برای رفتن به محل کار خود و به منظور پوشش کمبود درآمد این حق را دارد که مطالبه حقوق و مزایای خود را داشته باشد ، اینجاست که نقش سازمانهای بیمه گر پررنگ تر از قبل میشود. معلولیـت موقت نـاشی از حـوادث کـاری ، غیـرکاری و یـا بیمـاری از جملـه مـواردی است که امکـان بـروز آن بـرای هـر کـارگـر و بیمـه شده ای وجـود دارد و یکی از خدمـات سازمان تامین اجتماعی برای جبران و پوشش چنین اتفاقاتی بر اساس مواد 70 تا 75 قانون تأمین اجتماعی پرداخت مستمری به کسانی است که از کارافتاده می شوند و توانایی کار را از دست می دهند.

پـرداخت هزینـه های نـاشی از حـوادث کارمنجر به معلولیت موقت بر عهده کیست؟

در حوادث ناشی از کار چنانچه بروز حادثه به دلیل قصور کارفرما در تأمین و تجهیز وسایل و امکانات ایمنی کار باشد، خسارت مربوطه از کارفرما اخذ می شود و در مواردی که خطا و یا قصور بیمه شده و کارگر در وقوع حادثه نقـش داشتـه بـاشـد، کلیـه هـزیـنـه هـا اعـم از هزینـه هـای درمـانی و پـرداخـت مستمـری توسط تأمین اجتمـاعی پـرداخت می شود.

بنـابرایـن در دو مـورد زیـر مسئول تأمین هزینه های ناشی از کار حادثه، کارفرماست: در صورتی که ثابت شود وقوع حادثـه یا بروز بیماری مستقیماً ناشـی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتـی و احتیـاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده است، هزینه های مربوط اعم از معـالجات و پرداخت مستمـری توسط سـازمان تأمین اجتماعـی و سپس این هزینه ها از کارفرما وصول می شود.

شاغلین در کارگاه هـا باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهایی را که به آن ارجاع می شود داشته باشد و کارفرمایان مکلف اند قبل از به کـار گماردن آن ها ترتیب معـاینه پزشکی آن ها را بدهند.

در صورتی که پس از استخدام مشخص شود نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مربوطه را نداشته اند و کارفرمـا در معاینه پزشکی آن ها تعلل کـرده است و در نتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماری اش شدت یافته است، سازمان تأمین اجتمـاعی خدمات (درمان و مستمری در صورت از کار افتـادگی یـا فـوت) را به بیمـه شده ارائـه می دهد و هزینه های مربوط را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

نتیجه آنکه در صـورتی که کارفرمـا در از کار افتادگی ناشی از کار بیمه شده مقصر تشخیص داده شود و سازمان تأمین اجتماعی موظف به برقراری مستمری شود، کارفرما باید مستمری ماهانه را به سازمان پرداخت کند. در چنیـن شرایطی کارفرمـا مـی توانـد با پرداخت مستمری ده سال فرد حادثه دیده به صورت یکجا به سازمان تأمین اجتماعی بری الذمه شود.

در صورتیکه در کمیسیون پزشکی معلولیت موقت اثبات شود که ناتوانی ناشی از حادثـه در حیـن کار مـی باشد یـا بـر اثر بیمـاری حرفـه ای (بیماری مرتبط با کار)، مستحق دریافت غـرامت از سـوی سازمـان مربوطه می باشد. پرداخت غرامت دستمـزد تا زمانی که به تشخیص سازمـان، فرد قادر به کار کـردن نباشد، بایستی ادامه پیدا کند. اما نباید طبق مقررات تامین اجتماعی فرد ازکار افتاده تلقی شود چرا که ازکارافتادگی قوانین خاص خود را دارا می باشد. ضمناً سازمـان مکلف است میـزان کلیـه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا