یادداشت

پژوهشگاه علوم و فناوری‌های بــدیــع، نـوظهـور و همگـرا BICPEN « قسمت سوم »

دکتـر علـی لطیفـی:

در شماره های پیشین درباره کلیات اساسنامه پژوهشگاه بیکپن نظیر رسالت، حیطه فعالیت، مأموریت، جایگاه حقوقی و مالی، اهداف، وظایف، ارکان، هیئت امنا و … پرداختیم. در ادامه به شرح مابقی اساسنامه می پردازیم:

رئیس پژوهشگاه

رئیـس پژوهشگاه بـالاترین مقـام اجـرایـی پژوهشگاه مـی باشد،که به پیشنهـاد مؤسس پژوهشگاه و تصـویب هیئـت امنـاء و تأییـد شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم رئیـس هیات امناء به مدت 3 سال منصوب می شود.

وظایف رئیس پژوهشگاه به شرح زیر است:

1. تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها، راهبردها و کلیه برنامه‌هـای پژوهشگاه به هیئت امنـا جهت تصویب

2. نصب و عـزل کلیه معاونیـن، مدیران و رؤسـای پژوهشکده‌هـا، مراکـز تحقیقـاتی، شرکت های تابعه، مراکز نوآوری و سایر مراکز وابسته به پژوهشگاه.

3. تعیین سیـاست‌ها و راهبـردهای اساسی پژوهشگاه.

4. مدیریت و راهبری پژوهشگاه در راستای اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشگاه.

5. شـرکت در جلسـات پـژوهشگاه و اداره شورای عالی (راهبردی) پژوهشگاه.

6. استخدام، انتخاب، انتصاب، ارتقاء، انتقـال یا برکنار کردن مدیران، کارکنان و سایر امور پرسنلی از قبیل تعیین و پرداخـت حقـوق و مزایا و پاداش مناسب و تشویق و تنبیه و مانند آن بـا رعایت آییـن نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب.

7. انجام امور با رعایت مقررات، آیین نـامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط در محدوده وظایف و اختیارات پژوهشگاه.

8. ابلاغ برنامه و بودجه پژوهشگاه.

9. صـدور احکـام مسئولیت‌های پژوهشگاه.

10. امضای قراردادها و اسناد مالی پژوهشگاه.

11. نظارت و اشراف کلی بر عملکرد پژوهشگاه.

12. دستـور راه انـدازی، تـأسیس یـا انحلال واحدها، بخش‌ها و سـایر مجموعـه‌های تابعه پژوهشگاه.

13. ابلاغ سـایر وظایف و دستـورات اجرایی مورد نیاز پژوهشگاه بر حسب مورد.

14. طرح و تعقیب شکایات و دعاوی حقوقی و یا جزایی و ثبتی و اجرایی و دفاع از منافـع پژوهشگاه در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در شکایات و دعاوی مطروحه و تعیین و عزل وکیل در دعاوی، با حق توکیل به غیر.

15. اتخاذ تدابیر لازم و مبادرت به هر نوع اقدام دیگر در چارچوب مفاد این اساسنامه و یا مصوبات شورای راهبـردی که برای تحقـق اهداف پژوهشگاه لازم می‌باشد.

16. دریـافت مطالبـات و پـرداخت بدهـی‌ها و افـتـتــاح حــســاب ریــالــی و ارزی در بـانک هـای داخلـی و خارجـی با امضـاء مجاز پـژوهشگاه.

17. انـجـام کـلیـه مـکاتـبـات عـادی و جـاری پـژوهشگاه.

18.صـدور مجـوز برای انجـام هر نوع فعالیت اقتصادی مطابق با اهداف پژوهشگاه.

19. مسئولیت حسن اجرای مقررات، حفظ حقوق و منافع اموال پژوهشگاه.

20. انعقاد تفاهم نامه‌ها.

21. ارائـه پیـشنهـاد تـأسیـس شـرکـت‌هـای تابعـه و وابستـه مراکـز مالـی و سرمایه‌گذاری به هیـأت امنـا و در صـورت تصویـب، اجـرای صحیح آنها.

22. تصمیم گیـری در مورد انعقـاد قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی.

23. چگـونگـی و نحـوه ثبـت شـرکـت هـا و مالکیت های صنعتی و معنوی، طرح و نماد بر اساس مقررات مربوطه و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار.

24. تصـویب و تـأسیس دفتـر نمـایندگـی در محل‌های لازم.

25. اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات کلیه محصولات مجاز بازرگانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

26. هدایت و اداره ی امور علمی، فرهنگی، و حقوقی ـ اجرایی پژوهشگاه، و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب ورفتار و فعالیت‌های مدیران و اعضای علمی و اجرایی، در چـارچوب اساسنـامه، ضـوابط و مقـررات مربوط.

27. تهیه و پیشنهاد راهبردها، سیاست‌ها و حوزه های فعالیت پژوهشگاه به هیئت امناء، جهت تصویب

28. تهیـه و پیشنهـاد تشکیلات، ایجاد یا تعطیل شعب، معاونت ها، و پژوهشکده های مورد نیاز و تأسیس مؤسسات و مراکز وابسته، به هیئت امناء، برای تصویب.

29. تنظیم و پیشنهـاد برنامه هـای سـالانه و پنج ساله به هیئت امناء برای تصویب.

30. تهیـه و پیـشنهـاد بـودجـه تفصیـلـی برنامه های جاری و سرمایه ای پژوهشگاه به هیئت امناء برای تصویب.

31. تهیـه و پیشنهاد آییـن نامه هـای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی پژوهشگاه به هیئت امناء، جهت تصویب.

32. تهیه و ارائه صورت های مالـی پژوهشگاه و مـؤسسات تـابعه، بـه هیئت امـنـاء بـرای تصویب.

33. امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.

34. تعییـن و صـدور احکـام رؤسـای پژوهشکـده‌ها، معـاونـان و مـدیـران پژوهشگاه، رؤسـا و مـدیـران عامـل مؤسسات وابسته براساس تشکیلات مصوب.

35. تهیه و تقدیم گزارش عملکرد پژوهشگاه به هیئت امناء و سـایـر مراجع ذیصلاح.

36. ارائه ی پیشنهاد برای اصلاحات وتغییرات ضروری در اساسنامه.

37. حـفـظ و استـیـفـای کـلـیـه حـقـوق پژوهشگـاه از اشخـاص حقیقـی و حقـوقـی و اقـامه هـر نـوع دعـوی و صلـح و سـازش درنزد مراجع ذیصلاح.

تبصره1: رئیـس پژوهشگاه می تـواند حسب ضرورت، بخشی از وظایف خود را به معاونان پژوهشگاه یا شخص معتمد دیگری محول نماید.

شورای عالی (راهبردی)

شورای عـالی (راهبردی) پژوهشگاه، مـرجع تصمیم گیری علمی، فنی و اجرایی پژوهشگاه بوده و دارای اختیارات قانونی در محدوده این اساسنامه می‌باشد. اعضای شورای عالی( راهبردی) عبارتند از :

1. رئیس پژوهشگاه به عنوان رئیس شورا.

2. دبیر شورای راهبردی.

3. معاونین عتـف، آموزش، توسعـه وطرح و برنامه پژوهشگاه.

4. رؤسای پژوهشکده ها.

5. نماینـده تام الاختیار سازمـان های حامـی (سازمان بسیج علمی کشور).

6. نماینده مراکز نوآوری، شتاب دهنده‌ها، واحد ها و شرکت‌های دانش بنیان وابسته به پژوهشگاه.

7. مشاور حقـوقی و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگاه.

8. متخصصیـن و صـاحب نظـران مدعو به پیشنهاد دبیـر شـورای راهبـردی و تصویب رئیس پژوهشگاه.

رئیس شورای عالی( راهبردی)

رئیس شورای راهبـردی پژوهشگاه، رئیـس پـژوهشـگـاه مـی‌بـاشد و اعـضـاء اولـیـه شـورای راهبـردی نیز توسـط ایشان تعییـن می‌گـردد که پـس از شکل گرفتـن شورای راهبردی، ترکیب شورای راهبردی به پیشنهاد اعضاء شورا قابل تغییر خواهد بود.

وظایـف و اختیـارات شـورای عـالـی (راهبردی) پژوهشگاه

1.تصویب خط مشی، سیاست ها و برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه.

2. پیشنهاد انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و عزل آنها به رئیس پژوهشگاه.

3. اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش و نظرات بازرس.

4. بـررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه که توسط رئیس پژوهشگاه و مدیران تدوین و ارائه می‍‌شود.

5. بـررسی و تصـویب برنـامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات هیأت امنا.

6. تصویب ترازنامه و حساب درآمد و هزینه که توسط مدیر مالی تقدیم می‌شود.

7. تصویب برنامه و بودجه سالانه پژوهشگاه.

8. اتخاذ تصمیم در مورد نحوه قبـول و یا رد هدایـایی کـه به پـژوهشگاه، واگـذار یا اهـدا می‌شود.

9. تصویب تـأسیس هر نـوع واحـد وابستـه و تابـعه در زمینـه هـای پـژوهـشـی، علـمـی و مشـاورهای مـوضوع فعالیـت این مؤسسـه، بـا حق توکیـل به غیر، بـه پیشنهـاد اعضا یا رئیس پژوهشگاه.

10. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

11. بـررسـی و تـصـویـب نـحـوه انـحــلال پــژوهشگاه. شرایط تشکیل شورای عالی(راهبردی) شــورای عـالی (راهبـردی) بـا درخـواسـت رئیـس پژوهشگـاه، بـازرس (یـا بـازرسـان)، مـدیـران ارشـد، اعضـاء شـورای راهـبـردی و یـا حـسـب ضـرورت و نـیـاز مـوضـوعـی و مـأموریتـی پـژوهشـگاه تشکیـل خواهـد شـد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا